Arkiv

September 2018

Varbergsortens Elkraft räknar med att under 2018 så skall hela område 2 ha fått fiber.

Augusti 2017

Varbergsortens Elkrafts projektering är nu startad för område 2.

Prata gärna med de av era grannar, som ännu inte skrivit avtal med Kungsjö Näts fiberförening och berätta att det nu börjar närma sig.


Juni 2017

Nu är grävning och sjöförläggning klar i Botasjön. Vecka 27 planeras fiberblåsning i området.


Maj 2017

Nu börjar vi gräva fram till tomterna på sträckan Änkeshult - Hällenäs och under juni förlägger vi sjökabel i Botasjön för att kunna förbinda fastigheterna från Botared till Hällenäs med fiber.

Till hösten påbörjas grävningen vid Gudmundared.


Februari 2017

Beslut har nu erhållits om EU bidrag


Augusti 2016

Beslut om EU-bidrag beräknas komma under vecka 33.

Den 23 aug har vi styrelsemöte för att ta beslut om det vidare arbetet.

Då planerar vi också datum för ett höstmöte med medlemmarna.


7 mars 2016

Trafikverket kommer med början av april att bygga mötesplatser utmed vägen mellan Gunnarsjö och Tuvan. Det blir 14 mötesplatser (de är nu markerade/numrerade på asfalten). Detta arbete är tänkt att vara avslutat sista september i år. Pga av detta vägarbete har vi inte kunnat göra några förläggningar. Dessutom har jordbruksverket/länsstyrelsen meddelat att man kommer att besluta om hur fördelningen av EU-bidragen skall göras någon gång i maj.

Vattenfall planerar att gräva ned elkabel mellan Änkeshult och Hällenäs och detta arbete tror vi startar i september.

Så när vi går vidare med utbyggnaden beror på hur ovanstående arbeten går samt hur det går med EU-bidragen.


17 februari 2016

Fiberföreningen Kungsjö Nät betalar en avgift varje månad till Varberg Energi. Dels en Nätavgift, men också en Seviceavgift beräknat på antalet anslutningar för att de driftar nätet.

Föreningen betalar dessutom en avgift per månad till Varbergsortens Elkraft för den el som vi använder till noderna (fördelningsskåpen)

Dessa avgifter blir ca 35kr/mån. Dessutom tar föreningen 50 kr/mån för att bygga upp en reparationsreserv för kommande problem med fibernätet.

I mars varje år kommer föreningen att skicka ut en årsfaktura som innehåller dels medlemsavgift (100kr) och dels en serviceavgift. Denna kan man betala antingen per kvartal eller betala hela årsavgiften på en gång.

Om serviceavgift står det i ditt exemplar av ”Avtal om fastighetsanslutning” pkt 6.


12 januari 2016

Vi har lämnat in kompleterande ansökningar för EU-bidrag. Länstyrelsen informera oss om att de startar behandling av ansökningar under närmaste tiden. Besked förvntas att komma under våren.


Änkeshult-Hällenäs, Vattenfall har börjat projektera för nergrävning av el. De har kontaktat markägarna för godkännande. Vår förhoppning är att vi kommer att få samförlägga med Vattenfall och att arbetet startar senast hösten 2016. 


10 januari 2016

Önskar er alla en riktigt god fortsättning


14 okt 2015

Senaste besked från Länstyrelsen i Halmstad ang. EU-bidrag är:

"...besked om stöd kommer första kvartalet 2016..."

Fördröjningen skall bero på att Jordbruksverket installerat ett nytt datasystem.


6 sept 2015

33 anslutningar är nu redo att  få sin fiber i det område där vi nu avslutat grävningen.


12 Augusti 2015

Många väntar säkert otåligt på att grävning ska påbörjas i området från Gunnarsjö mot Tuvan och vidare mot Källsjö. Styrelsen inväntar besked från Länsstyrelsen angående EU-bidrag som föreningen sökt. Besked kommer förhoppningsvis i höst. Det som fördröjer grävningen allra mest är att vi måste invänta besked om exakt vad Trafikverket har för planer för den planerade upprustningen av vägen mellan Gunnarsjö och Tuvan. Projektering pågår och upprustningen finns med i deras budget för 2016. Vår förhoppning är således att dragning av fiber längs vägen och bortåt i Kungsjö Näts område kan påbörjas under 2016. När väl grävningen startar kommer arbetet förhoppningsvis gå snabbt framåt (så har det varit i övriga områden). En mycket stor del av denna grävning kommer att vara samförläggning med Varbergsortens Elkraft. Arbetet med att få in markavtal från markägare i området påbörjas redan i år.


________________________________________________________________________________________________________

Vår högt värderade medarbetare och kassör Östen Thorstensson avled den 26 juni i stor saknad.

När sådant oförutsett händer så blir det en viss förvirring och skapar en del oro, men fram till årsmötet så har Östens dotter Marie lovat att hjälpa oss med bokföringen.

__________________________________________________________________________________________________

22 Juli 2015

Grävningen från Spänge mot Tommared är nu klar liksom i Gunnarsjö från Storegården till Öden samt från Sävshult ut till Yrakullen.

Grävning från Hälldela ut mot Lersik; där är man nu halvvägs och grävningen  håller ett kort uppehåll och fortsätter efter semestern.


2 juni 2015

Nu pågår grävning mellan Storegården, Gunnarsjö mot Öden. Sedan fortsätter grävning mot Yrakullen.


5 maj 2015:

Nu har  grävningen kommit igång med början i Spänge och ned mot Tommared.


28 april 2015:

Vi planerar att starta grävning från Spänge mot Tommared första dagarna i maj.

Därefter Lersik, Yrakullen, Öden och Halla.


April 2015:

Då styrelsen fått förfrågan om inlösen av Revers så är beslutet såsom det står i andra stycket i Reversen:

“Denna revers är gällande under byggtiden och skall därefter skrivas om till det belopp som blir den verkliga kostnaden för utbyggnaden av bredbandet. När utbyggnaden är klar kan varje medlem välja att betala hela beloppet eller teckna en ny revers.”

Då vi inte vet vad den verkliga kostnaden blir när allt är klart är det enklast att reversen ligger kvar hos banken tills utbyggnaden är klar.


Mars 2015:

Tomtgräns avgörs i samråd med fastighetsägaren


2 februari 2015:

Trafikverket har nu börjat diskutera med markägarna längs väg 821 (från Gunnarsjö bygdegård till Tuvan) där det planeras 14 st mötesplatser 120 m långa.

Torsdagen den 29 januari hade vi möte med Varbergsortens Elkraft angående framtida samförläggningar.


2014

Grävning av fiberrör tar nu ett uppehåll och det vi gör nu är blåsning samt installation av bostadsswitch för de som vi grävt till. Vi svetsar skåp och noder och beräknar installera i husen under vecka 31 - 35.

Vi beräknar vara helt klara med installation i husen omkring sista augusti.

Orsaken är flera till att vi tar en paus i grävandet. Dels har vi ännu inte fått reda på när uppklassning av vägen mellan Gunnarsjö bygdegård och Tuvan skall ske, samt om det blir breddning eller mötesplatser.

De EU-medel som skulle komma i höst har nu skjutits upp och ny tidpunkt sägs vara kvartal 2, 201510 April 2014:


Nu är det snart färdiggrävt i Ödsmåla området.

Inom kort fortsätter grävandet inne i Gunnarsjö city.30 december 2013:Vi kan med stor glädje berätta att strax före jul anslöts ca 50 hushåll i Hjältaljunga området, och har nu fungerande fiber.

Styrelsen passar på att önskar er alla en...


...God jul och ett fiberrikt gott  nytt år!28 november 2013:

Sammandrag från Kungsjö Näts

informationsmöte 2013-11-18


18 november hölls ett möte i Kungsäter Bygdegård angående det planerade fibernätet.  Det var ett positivt möte och alla verkade väldigt nöjda med att grävningen nu är i full gång. I nuläget har ca 217 fastigheter tecknat avtal med Kungsjö Nät Ekonomisk förening och antalet beräknas fortsätta stiga.  Det område som ligger först på tur att anslutas är Hjältaljunga och det beräknas ske i december 2013. Parallellt med föreningens egen grävning utför Vattenfall grävning i Gunnarsjö där vi är med och samförlägger. Målet är att hela nätet ska vara i drift före utgången av 2014.

Under mötet presenterade Torbjörn Nordgren från Varbergsortens Elkraft vilka sträckor de vill vara med och samförlägga på. På frågan om på vilket djup el- och fiberkablarna kommer att läggas svarade Torbjörn att de skall läggas på 60 cm men att 40 cm i vissa fall kan vara acceptabelt.

Föreningens projektledare Hans Fredriksson presenterade hur det går till att dra in fiber i husen, hur det ser ut och vad fastighetsägaren bör tänka på. Materialet, inkl. bostadsswitch, ingår men fastighetsägaren får själv stå för grävningen på tomten (i trädgården). På tomten rekommenderas att slangen läggs på 40 cm djup.  Det är viktigt att slangen inte böjs för kraftigt – då går det inte att blåsa fiber i den. Den kan böjas i en sväng med ”snusdoseradie”. För att undvika för kraftig krök där slangen ska gå in i huset går det att använda en väggenomförare (ingår också). Det är väldigt viktigt att det inte kommer in smuts i slangen, täta den därför noga i änden.


Bostadsswitchen bör placeras på en torr och skyddad plats. Switchen är ca 45 cm bred, 16 cm hög (räkna med 25 cm inkl. kablar) och 5 cm djup. Tänk på att bostadsswitchen måste kunna anslutas till eluttag. Under mötet kom frågan upp om det var möjligt med placering på vinden vilket inte rekommenderades. Risk finns att möss gnager på kablarna så tänk på att sätta utrustningen i ett förhoppningsvis musfritt utrymme. Ifall IP-telefoni önskas så tänk på att även den utrustningen ska få plats, 15x10x4 cm. Det kan även vara aktuellt med en router och den har då måtten ca 25x20x5 cm. En Router används för att trådlöst ansluta flera datorer till internet. Det går även att dra kablar och sätta nätverksuttag för att koppla datorerna till internet via nätverkskabel.


För att kunna dra in fiberkabeln och göra nödvändiga installationer i fastigheten behöver Kungsjö Näts entreprenörer tillgång till fastigheterna och därför behöver ”nyckelvakter” utses tillsammans med de områdesansvariga.


För information om utbud och priser på abonnemang i nätet rekommenderas medlemmarna att gå in på www.varbergenergi.se och läsa om net@seaside.  För att kunna titta på TV via fibernätet behövs en digital-tv-box som är programmerad för net@seaside. Information om var de säljs finns också på Varberg Energis hemsida. Det finns boxar både med och utan möjlighet att spela in program. Det behöver dras kablar från bostadswitchen till TV-boxarna.

På frågan om hur många lägenheter som kan anslutas till varje fiberanslutning gavs svaret att det inte är lämpligt att ansluta mer än en lägenhet per anslutning om det är olika hushåll i lägenheterna. Detta pga. att det är relativt lätt för dem att hacka sig in i varandras nät. Kungsjö Nät rekommenderar därför att det dras in en anslutning per lägenhet/kontor i fastigheten. Kostnaden för en tillkommande anslutning i samma fastighet är 6000 kr inkl. moms och det betonades att det är viktigt att så snart som möjligt meddela ifall man har en fastighet som ska ha flera anslutningar.

De kartor som skall finnas som bilagor till markavtalen diskuterades och det framkom att det med tanke på markförhållanden kan vara svårt att i förväg bestämma den väg som är mest fördelaktig för alla parter, vilket betyder att man helst avvaktar till dess att grävningen är gjord i samråd med markägaren.  De markägare som varit berörda av den grävning som hittills skett framförde att det inte varit några problem för dem och att de var mycket nöjda med arbetet. Våra utmärkta grävare, Sven-Olof och Daniel, har som regel kontakt med varje fastighetsägare innan de gräver fram till tomtgränsen för att höra om det finns några speciella önskemål eller om det kan finnas rör och ledningar som inte har märkts ut.

Mötets avslutades sedan med att styrelsen tackade alla för visat intresse och därefter samlade vår projektledare Hans Fredriksson områdesledarna för information om förestående arbete.25 sept 2013:

Kungsjö Nät Ekonomisk Förening är glada att berätta att Projektering nu är i full gång.

Projektering är klar i Nordöstra Kungsäter, Hjältaljunga, mot Gunnarsjö, Gunnarsjö by och mot Älekulla.

Samförläggning med Vattenfall kommer att ske i Gunnarsjö.


Inom kort tar vi första spadtaget för nedläggning av fiber i Gunnarsjö & Hjältaljunga.
April 2013:

KUNGSJÖ NÄT EKONOMISK FÖRENING's informationsmöte har nu gått av stapeln i Kungsäter Bygdegårdden 17/4.

Uppslutningen var god. Representanter för ca. 122 fastigheter var på plats och fick under fantastisk ledning av Sara Andreasson och Hans Fredriksson, information om projektering och planerade sträckningar.

En ungefärlig kostnad för nätet redovisades.

En genomgång gjordes av vad som hänt sedan senaste möte.


En representant från Varbergs Sparbank presentera hur reverssystemet, som föreningen tänkt använda sig av, fungerar.

En representant från Varberg Energi fanns på plats och svarade på frågor.

För er som vill se bilderna som presenterades under mötet kan hämta dessa från nedan länk:


Presentation/Information.pdf

 

VAD HAR HÄNT SEDAN MÖTET 21 Nov 2012:Registrerat föreningen

Medlemsrekrytering

Medlemsavgifter och insatser

Hemsida www.kungsjonat.se

Projektering

Samförläggningsmöten

Möten med Varberg Energi

Möte med kommunpolitiker

ca: 248 intresseanmälningar har inkommit

HUR HÅLLER VI KOSTNADERNA NERE?Ju fler vi blir ju lägre blir kostnaden

Samförläggning med el

Mera bidrag

Eget arbete

Samla in medlemsavtal

Bistå med lokalkännedom

Kontakta markägare för bästa sträckning

Markavtal

Förbereda för grävning

Använda befintliga rör under vägar

Egna maskiner

Materialförvaltning

Egen arbetskraft

 

Nedan kommer en kort sammanfattning av informationen som delades på mötet.Anslutningskostnad

Anslutningskostnaden är satt till max 24 000 kr/fastighet och vi hoppas kunna få ner kostnaden ytterligare. Vi har sökt mer bidrag och för diskussioner med kommunen om hjälp.

 


 

Reverser

Vi kommer att använda oss av reverser. Föreningen tar ett lån (kontokredit) i Varbergs Sparbank med reverserna som medlemmarna skrivit på som säkerhet. Föreningen står för räntekostnaden under byggtiden. Därefter väljer man om man vill lösa reversen och betala lånet eller om man vill betala av under en längre period. Reversen kommer vara på 35 000 kr eftersom vi inte får bidragen förrän när bygget är klart samt kommer att ligga ute med momskostnader periodvis.

 


Avtal

Avtal om anslutning finns att hämta under flik: "Dokument". Tänk på att skicka in 2 exemplar så att du kan få tillbaka ett ex själv sen.

 


Utifrån antal inskickade avtal tar styrelsen beslut om projektet kan genomföras eller ej.


 

Hjälp gärna till genom att sprida informationen till dina grannar