Föreningen


STADGAR
Stadgar för Kungsjö  Nät  Ekonomisk  förening


Antagna på föreningsstämmor den 24 mars 2015 och den 18 april 2016 och ändrade på årsstämman den 2017-04-04.
§ 1 Föreningens namn


Föreningens namn (firma) är Kungsjö Nät Ekonomisk förening med registreringsnummer 769625-7059.§ 2 Ändamål och verksamhet


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.

Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.


Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att använda föreningens tjänster.§ 3 Styrelsens säte och föreningens verksamhetsområde


Föreningens styrelse skall ha sitt säte Varbergs kommun. Verksamhetsområdet är Kungsäter, Gunnarsjö samt delar av Karl Gustav och Källsjö.§ 4 Medlemskap


Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av dem vara medlem.


Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighet sägare. Även hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare om det är ändamålsenligt.§ 5 Medlems skyldighet


Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.§ 6 Insatser


Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 200 kr och högst 30000 kr för varje av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet.

Av insatsbeloppet ska 200 kr betalas till föreningens konto i samband med tecknandet av fastighetsanslutningsavtal, dock senast inom två veckor efter det att medlemskap beviljats.

Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång och endast om insatsen avser en fastighet, som inte har fiber installerat eller framdraget till tomtgräns vid tiden för uppsägning av medlemskapet.

Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 §, lagen om ekonomiska föreningar.


 

§ 7 Avgifter


Avgifter betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.§ 7.1 Medlemsavgift


Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kr.§ 7.2 Nätavgift


Föreningen har rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, dvs fortlöpande tillhandahålla nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation.§ 7.3 Andra avgifter


Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning


Ett medlemskap i föreningen får av medlem sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.§ 9 Avgång och överlåtelse


Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Avgång får dock inte ske tidigare än 5 år efter datum för anslutningsavtalets tecknande.

Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

Avgång får ske tidigare än 5 år efter datum för anslutningsavtalets tecknande då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare.

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv, testamente eller genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc) skall den, som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom tre (3) månader.

Då andel övergår till annan skall föreningens avtal om överlåtelse av andel/insats upprättas, undertecknas av bägge parter och tillställas föreningen. Insats återbetalas inte annat än enligt vad som stadgas i §6, 4:e stycket.§ 10 Styrelse


Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, med högst två suppleanter.

Icke medlem kan väljas som styrelseledamot. Antalet icke medlemmar i styrelsen ska dock begränsas till högst tre ledamöter och till att aldrig vara i majoritet.

Styrelsen väljs i sin helhet av föreningsstämman varav hälften av medlemmarna väljs på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två(2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.


Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.


§ 11 Firmateckning


Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.§ 12 Revisorer


På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.§ 13 Räkenskapsår


Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.§ 14 Årsredovisning


Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.§ 15 Ordinarie föreningsstämma, årsstämma


Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:


1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

3. Godkännande av röstlängden

4. Val av två justeringsmän

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

6. Fastställande av dagordningen

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

15. Inkomna motioner (ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar) och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande§ 16 Extra föreningsstämma


Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.


Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.§ 17 Rösträtt


Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.


Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem. Ombud ska ha skriftlig fullmakt.


 

§ 18 Kallelse och andra meddelanden


Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.


Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med e-post, till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.§ 19 Vinstfördelning


Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda nätavgifter och andra avgifter för andra tjänster.§ 20 Upplösning av föreningen


Beslut fattas enligt 11 kap. i lagen om ekonomiska föreningar

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.§ 21 Stadgeändring


Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.

Stadgeändring, avseende enbart text, kan beslutas vid ett (1) tillfälle om den bifalls av minst 2/3 av närvarande röstberättigade. Om ändringen avser ekonomisk fråga krävs 3/4.§ 22 Övrigt


För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar


Styrelsen


Ordförande:

Bo Wisfelt

Ledamöter:

Sara Andréasson (vice ordf.)

Robert Wiberg (sekr.)

Laila Feltby (ansv. hemsida)

Anders Sandberg

Ulrika Bothin


Suppleant:Revisorer:

Gunnar Åkesson

Karl-Anders Hansson


Revisorsuppleant:

Mats Josefsson

Jan WesterOrg. Nummer:

769625-7059


Kontakt:

info@kungsjonat.se